Statutul
ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A CINECLUBURILOR
și REALIZATORILOR NEPROFESIONIȘTI de FILM
din ROMÂNIA, prescurtat ANCR
adoptat în Adunarea Generală din………………………….., București


CAPITOLUL I
Denumire, scop, sediu

Art. 1. Denumirea este ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CINECLUBURILOR ȘI REALIZATORILOR NEPROFESIONIȘTI DE FILM DIN ROMÂNIA, prescurtat ANCR, și este o organizație cu personalitate juridică, neguvernamentală, non-profit și nu face politică de partid.

Art. 2. ANCR este o organizație de cultură și creație cinematografică constituită în vederea promovării și dezvoltării activității de cineclub, precum și a creației realizatorilor independenți, neprofesioniști de film.

Art. 3. ANCR reunește, pe baza liberului consimțământ, cinecluburi, asociații ori persoane fizice, interesate de cultura cinematografică ori de realizarea de filme necomerciale.

Art. 4. Prin cineclub se înțelege un colectiv de iubitori ai filmului care are ca scop promovarea culturii cinematografice sau creerea de filme necomerciale.

Art. 5. ANCR, ca organizație națională, îi reprezintă pe mebrii săi în relațiile cu organele de stat, cu organizațiile din străinătate și susține prestigiul României peste hotare.

Art. 6. ANCR stimulează într-un cadru organizat realizatorii care au dorința, spiritul de observație, sensibilitatea și ingeniozitatea necesară realizării unor filme în funcție de trăirile și preocupările lor personale, asftel încât să se pregătească o pepinieră pentru viitorii cineaști profesionişti.

Art. 7. Pe lângă promovarea filmelor proprii, Asociația mai are ca scop și promovarea filmelor românești profesioniste, în țară și peste hotare.

Art. 8. ANCR este membră a Uniunii Internaționale de Cinema (UNICA), care la rândul ei este membră a ” Consiliului Internaționa1 de Cinema, de Televiziune și de Comunicații Audiovizuale” din cadrul UNESCO, și respectă statutul acesteia.

Art. 9. ANCR promovează participarea filmelor neprofesioniste românești la Festivalul Mondial UNICA precum și la alte festivaluri de aces gen din străinătate.

Art.10. ANCR acordă o atenție specială dezvoltării spiritului cinematografic creativ la tineri, în special în rândul elevilor, prin festivaluri sau alte acțiuni organizate în țară sau străinătate.

Art.11. ANCR are sediul în Bd.Ion Mihalache, Nr.187, Ap.5, sector I București 111811, cu datele de contact: Tel.0799488888, nicudragos07@gmail.comCAPITOLUL II
Membrii, drepturi și îndatoriri

Art.12. Poate deveni membru a1 ANCR orice cineclub sau realizator neprofesionist dc film care solicită acest lucru, recunoaşte prezentul statut și are activitate de promovare a culturii cinematografice sau realizează filme cinematografice.

Art.13. Dobândirea calității de mebru al ANCR se face pe bază de aprobare de Consiliul Director și validată de Adunarea Generală.

Art.13. ANCR poate acorda calitatea de „Preşedinte de Onoare” ori cea de „Membru de Onoare” la propunerea membrilor săi, care trebuie validată de Adunarea Generală.

Art.14. Membrii Asociației au următoarele dreptruri:
a) să participe la toate formele de activitate comune;
b) să aleagă și să fie aleș in în organele de conducere;
c) să primească acreditări și împuterniciri;
d) să beneficieze de sprijin specializat, tehnic și material, din fondurile Asociației, proporțional cu contribuția adusă la crearea acestora;
e) să primească distincții, legitimații și însemne ale Asociației.

Art.15. Membrii Asociației au următoarele îndatoriri:
a) să țină permanent legătura cu Asociația;
b) să contribuie la dezvoltarea culturii cinematografice;
c) să nu intreprindă acțiuni contrare intereselor Asociației și prevederilor prezentului statut;
d) să achite cu regularitate cotiza ia de membru, dacă aceasta este stabilită de Adunarea Generală.

Art.16. Pentru acțiuni grave împotriva prevederilor statutare și a intereselor Asociației se aplică următoarele măsuri:
a) atenționarea
b) suspendarea
c) excluderea

Art.17. Calitatea de membru al ANR se pierde în următoarele situații:
a) la cerere;
b) neparticiparea în mod nejustificat timp de 2 ani la activitatea de cultură cinematografică sau creația de film;
c) neachitarea timp de un an a cotizației de membru, dacă aceasta este stabilită de Adunarea Generală.

Art.18. Pierderea calității de membru are loc pe baza hotărârii Consiliu Director și se va anunța persoana respectivă prin poșta normală ori electronică, cu confirmare de primire.

Art.29. Împotriva hotărârilor de excludere luate de Consiliul Director aI ANCR, se poate face contestație adresată Adunării Generale, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare.

Art.20. Consiliul Director va supune spre validare Adunării Genberale hotărârea de pierdere a calității de membru a ANCR.CAPITOLUL III
Organizarea si functionarea Asociatiei

Art.21. Organele ANCR sunt:
• Adunarea Generală
• Consiliul Director
• Cenzorul sau Comisia de cenzori

ADUNAREA GENERALĂ
Art.22. Adunarea Generală este organul suprem de conducere care se convoacă în sesiune ordinară de către Consiliul Director o dată pe an, după sfârşitul anului financial-contabil.

Art.23. La propunerea Consiliu Director, a majorității a 2/3 din membrii afiliați sau a președintelui Consiliului Directoir, se poate convoca Adunarea Generală Extraordinară.

Art.24. Adunările Generale se pot ține și prin teleconferință.

Art.25. Adunarea Generală este constituită din delegații stabiliți de cinecluburi precum și din membrii inviduali, fiecare având dreptul la un singur vot.

Art.26. În cazuri speciale, un membru poate fi reprezentat și prin delegat, sau cu delegație scrisă, dar cu acordul Adunării Generale, menționat în procesul-verbal.

Art.27. O listă complectă a membrilor actuali ai asociației, întocmită de Consiliul Director, se va valida de către fiecare Adunare Generală.

Art.28. Adunarea Generală este statutar constituită prin participarea a 2/3 din numărul de membri. În cazul în care nu se îndeplinește acest cvorum, Adunarea Generală se convocă la o altă dată, după cel puțin 7 zile calendaristice de la data propusă inițial. În acest caz, Adnarea Generală este declarată statutară dacă participă cel puțin 3 persoane.

Art.29. Anunțul de convocare a1 Adunării Generale se postează pe pagina web a Aasociației, iar dacă aceasta nu există, pe un ziar de circulație națională, precum și individual prin poșta normală sau electronică a fiecărui membru. Anunțul trebuie făcut cu cel puțin 14 zile calendaristice înainte de data convocării.

Art.30. Adunarea Generală
a) discută șoi aprobă raportul de activitate al Consiului Director;
b) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli precum și bilanțul anual contabil;
c) alege și revocă membrii Consiliului Director;
d) alege și revocă cenzorul sau membrii comisiei de cenzori;
e) dezbate și aprobă propunerile de modificare sau complectare ale Statutului;
f) aprobă înftințarea sau desființarea de filiale, asociații județene sau regionale;
g) validează hotărârile Consiliului Director privind primirea, retragerea sau excluderea de membri și soluționează contestațiile acestora;
h) validază propunerile privind acordarea de distincții, a titlului de ”președinte de onoare” sau a cel a ”mebrului de onoare” ai Asociației;
i) ia hotărâri în probleme de afiliere sau retragere din organizații internaționale de profil;
j) ia hotărâri în probleme financiare și de patrimoniu ale Asociației;
k) stabilește ce va trebui să conțină arhiva Asociației;
l) stabilește cuantumul cotizației de membru.

Art.31. Documentele și hotărârile emise de Adunarea Generală se semnează de către președinte și unul dintre membrii Consiliului Director și secretarul asociației.


Art.32. La fiecare Adunare Generală se întocmește un proves-verbal, de câtre un membru al Asociației, sau o persoană din afara acesteia, care trebuie să fie votat de Adunarea Generală. Procesul-verbal se semnează de cel care îl scrie, precum și de președintele Asociației. Documentul se păstrează în arhiva Asociației.

Art.33. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot, cu majoritate simplă din numărul de membrii prezenți.

CONSILIUL DIRECTOR
Art.34. Consiliul Director al ANCR este format din 3 sau mai mulți membri aleți de Adunarea Generală, după cum urmează:
• preşedintele ANCR
• unul sau mai mulți vicepreședinți;
• unul sau mai mulți membri.

Art.35. Consiliul Director este ales de Adunarea Generală prin vot deschis, cu majoritate simplă.

Art.36. Consiliul Director se întrunește semestrial sau ori de câte ori este nevoie, iar hotărârile se iau prin vot deshcis cu majoritate simplă. În cazul în care nu se îndeplinește o majoritate simplă, se convoacă ședința la o altă dată, cel puțin după 7 zile calendaristice, și este declarată statutară cu cel puțin 3 membri ai Consiliului Director. Procesul-verbal ori alte documente se vor păstra în ARHIVA Asociației.

Art.37. Ședințele Consiliului Director pot avea loc și prin „teleconferință”.

Art.38. Consiliul Director are următoarele atribuții:
a) asigură organizarea și conducerea activității curente a Asociației;
b) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară;
c) atunci când este cazul acordă împuterniciri de reprezentare la festivalurile internaționale;
d) aprobă primirea și retragerea de membrii;
e) hotărăște sancțiunile prevăzute în statut pe care le supune spre validare Adunării Generale;
f) răspunde în fața Adunării Generale de gestionarea patrimoniului și a fondurilor financiare ale Asociației;
g) reprezintă Asociația în relațiile cu organele de stat și obștești, precum și în relațiile cu Uniunea Internațională de Cinema sau alte organizații similare externe;
h) aprobă încadrarea personalului de execuție salariat, stabilește și controlează modul în care acesta își îndeplinește atribuțiile. i) Hotărăște schimbarea sediului Asociației.
j) Hotărăște felul în care este convocată Adunarea Generală și propune ordinea de zi.
k) dispune achitarea cotizației anuale UNICA

Art.39. Preşedintele și membrii Consiliului Director nu sunt remunerați și se aleg pe termen de 4 ani. Ei pot fi realeși.

Art.40. Membrii Consiliului Director pot fi revocați de Adunarea Generală.

Art.41. Documentele și hotărârile emise de Consiliului Director se semnează de către președinte și unul dintre membrii Consiliului Director.

Art.42. În situații de forță majoră, preşedintele poate fi înlocuit temporar de unul dintre vicepreședinți sau de un membru din Consiliul Director.


COMISIA DE CENZORI
Art.43. Comisia de Cenzori este formată din 1-3 membri aleși pe o perioadă dc 4 ani de Adunarea Generală. Nu pot fi și membri ai Consiliului Director. Deasemenea pot fi și din afara Asociației.

Art.43. Comisia de cenzori are următoarele atribuții:
a) verifică anual sau ori de câte ori apreciază că este nevoie, activitatea financiar-contabilă și economică a Asociației;
b) raportează Adunării Generale concluziile;
c) semnează documentele către Administra ia Financiară;
d) pot participa la ședințele Consiliului Director, fară drept de vot;
e) prezintă executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil (situația activului și pasivului), proiectul bugetului;

CAPITOLUL IV
Fonduri de patrimoniu

Art.44. ANCR are patrimoniul format din bunurile dobândite în nume propriu prin donații de la membrii săi și alte persoane fizice sau juridice.

Art.45. Fondurile Asociației se consituie din cotizații, donații de la persoane, granturi și sponsorizări de la organizații ori instituții, comisioane la drepturile de autor, alte venituri din activități lucrative, conform prevederilor legale.

Art.46. Pentru gospodărirea fondurilor și a patrimoniului, Asociația poate avea personal salariat, a cărui încadrare și remunerare se face de către Consiliul Director, în condițiile prevăzute de lege.

Art.47. Adunarea Generală hotărăște cuantumul cotizației de membru. La propunerea delegaților, Adunarea Generală poate suspenda plata cotizației de membru pe o perioadă determinată.

CAPITOLUL V
Dispozi ii ftnale

Art.48. ANCR are sigiliu, insignă și alte însemne proprii, care se aprobă în Adunarea Generală și poate emite legitimații tip pentru toți membrii afiliați.

Art.49. Patrimoniul ANC este unic și indivizibil.

Art.50. Durata de funcționare a Asociației este pe termen nedeterminat.

Art.51. În cazul desfințării Asociației, patromoniul acesteia va fi dirijat către Arhiva Națională de Filme


PREȘEDINTE ANCR
Jur. Nicușor Dragoș